Skolemiljø

SKOLEMILJØ - TRIVSEL - LÆRING

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Det er elevene selv som vet og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven.

 Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø.
På mange måter er dette elevenes "arbeidsmiljølov".

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg.
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet.

Skoleåret 2014 består skolemiljøet ved St. Svithun videregående skole av:

Elevrepresentanter: Charlotte Marie Ånestad (Leder), Marius Skjæveland, Jens Røyland, Maiken Konstanse Bakke, Alvhild Skjelvik (vara)

Representant for fylkeskommunen: Øystein Hennig.

Representant for skolens ledelse: Arild E. Helgøy

Representant for skolens ansatte: Dag Drange Mossige

 

Mer informasjon om skolemiljøutvalg finnes på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Del denne artikkelen på: