Retningslinjer for vurdering

Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering.
Retningslinjene finnes som vedlegg til høyre.

Dette heftet "Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune" bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det 4-årige løpet i videregående opplæring. Derfor er lærere og instruktører nevnt under ett, likeens elever, lærlinger og lærekandidater.

Elever, lærlinger og lærekandidater har rett til vurdering, både underveis- og sluttvurdering.

Formålet med dette vurderingsheftet er at det skal:

  • tjene som retningslinjer for lærerne og instruktørene i vurderingsarbeidet og si noe om hva Rogaland fylkeskommune definerer som kjennetegn på god underveisvurdering, dvs. vurdering for læring
  • bidra til at det blir en mest mulig rettferdig og likeverdig sluttvurdering av elever, lærlinger og lærekandidater ved alle de fylkeskommunale videregående skolene og i lærebedriftene i Rogaland
  • være et mandat til ledelsen ved den enkelte skole og lærebedrift når det gjelder å utvikle gode systemer og rutiner i vurderingsarbeidet tilpasset lokale forhold, inkludert samordning av vurderingsopplegget for elever, lærlinger og lærekandidater som følger samme læreplan

Vurderingsheftet er skrevet i samsvar med den nasjonale satsingen Vurdering for læring (se Utdanningsdirektoratets nettside om underveisvurdering -  Vurdering for læring) og Forskrift til opplæringslova og seinere presiseringer fra Utdanningsdirektoratet. Nasjonal og internasjonal forskning viser at utviklingen av bedre vurderingspraksis er en kontinuerlig prosess for den enkelte lærer / instruktør.

Føringene gitt i dette dokumentet gjelder f.o.m. høsten 2012, og er revidert i oktober 2013.

 

Stavanger, 5. desember 2013.

   Joar Loland, Fylkesdirektør for opplæring

   Randi Hummervoll, Seksjonssjef for opplæring i skole

   Catrine Utne Pettersen, Seksjonssjef for fag- og yrkesopplæring

  

Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering åpner du her ( bokmål -  nynorsk) eller som vedlegg til høyre.

Del denne artikkelen på: