Ordensreglement

Behandlet i skoleutvalget siste gang 15.09.2015

 

Kapittel 1: Formål og virkeområde

1.1 Formål

Formålet med ordensreglementet er å bidra til samarbeid, trivsel og respekt for hverandre. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig.

1.2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, på skolens læringsplattform, ved ekskursjoner og ved andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen.

Kapittel 2: Elevens rettigheter

2.1 Generelt

Elevene har rett til et opplæringstilbud som er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter.

2.2 Elevdemokrati

Elevene har rett til å kunne påvirke sin egen skolehverdag, blant annet gjennom noen formelle organ. Det skal være skoleutvalg og skolemiljøutvalg på hver skole, og elevene har rett til å være representert i disse. Det skal også være et elevråd på alle skoler. Elevrådet skal arbeide for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og bidra til at elevenes rettigheter ivaretas, jf. Opplæringslova § 11 – 5,6.

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11-5

2.3 Psykososialt opplæringsmiljø

Skolen skal arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Alle i skolesamfunnet har plikt til å gripe inn om de får kunnskap eller mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Vedkommende skal snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Slike tilfeller skal registreres i fylkeskommunens system for avvikshåndtering, jfr. Opplæringslovens § 13.10.”

Elevene, i den grad det er naturlig, skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen.

2.4 Gratisprinsippet

Opplæringen i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Fylkeskommunen kan pålegge elevene, lærlingene og lærekandidatene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen gjør det nødvendig å ha.

I Rogaland fylkeskommune får elevene låne bøker på skolen, og de får tilbud om å kjøpe datamaskin for et årlig beløp tilsvarende Lånekassens utstyrsstipend.

Kapittel 3: Elevens plikter, orden og atferd

3.1 Generelt

Eleven skal møte til og delta aktivt i opplæring og i alle læringsoppdrag slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetansen i faget.

Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 – 5.

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html

3.2 Orden
 • Eleven skal rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder, og følge anvisninger fra skolens personale.
 • Eleven skal møte presis. Hvis eleven kommer mer enn 15. minutter for seint, regnes det som fravær. 
 • Eleven skal gjøre pålagt skolearbeid til avtalt tid.

På St. Svithun videregående skole gjelder følgende:Manglende innlevering i forhold til frister tolereres ikke, men mindre dette er avtalt med faglæreren på forhånd eller skyldes dokumentert sykdom.

 • Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det materiell og utstyr som opplæringa krever.
 • Eleven plikter å behandle skolens lokaler, bøker og utstyr på en forsvarlig måte.
 • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der opplæringa foregår.

På St. Svithun videregående skole gjelder følgende:

Alle undervisningsrom ryddes før økten avsluttes. Lærer godkjenner ryddingen.

 • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • Eleven skal varsle lærer/kontaktlærer når han må forlate skolen i opplæringstida.

På St. Svithun videregående skole gjelder følgende:

Elevene skal melde fra fravær, senest i løpet av første fraværsdag.

3.3 Atferd
 • Elevene skal bidra til et godt arbeidsmiljø ved å opptre hensynsfullt og høflig, holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.

På St. Svithun videregående skole gjelder følgende:

 1.  
  1. Bruk av PC og mobiltelefon i undervisningstiden er lærerstyrt.
  2. Ved oppstart av økten skal alle PC-lokk være nede alle mobiler være satt på lydløs og ligge i sekk/veske
  3. Spising i timene er ikke tillatt. (Det er egne regler for idrettselevene i tiden rett etter trening.)
  4. Det er  tillat å drikke varm drikke timen (Prøveordning)
  5. Elevene skal ikke forlate klasserommet uten at lærer gir tillatelse til dette.
  6. Det er ikke tillat å sette inn eller hente ut gymbager i klasserom når undervisning pågår.
 • Krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l.), det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke. Elever som bidrar til krenkende adferd vil normalt sett bli satt ned i atferdskarakter.
 • Tobakksbruk er ikke tillatt på skolens inne- og uteområde. Elever ved de videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. E-cigaretter er ikke tillatt brukt i skolertiden.
 • Kjøp, salg, besittelse og bruk av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i skoletiden eller ved aktiviteter i skolens regi. Den enkelte skole har utfyllende regler for behandling av overtredelse av dette.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller ved aktiviteter i skolens regi.
 • Fusk eller forsøk på fusk vil normalt føre til nedsatt karakter i atferd.

 

3.4 Karakter i orden og i atferd

Karakterene i orden og i atferd er God, Nokså god og Lite god. Elevene får vurdering med karakter hvert halvår. Når opplæringa avsluttes, skal eleven ha standpunktkarakter. Det er klagerett på standpunktkarakter i orden og i atferd, ikke på halvårsvurdering, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 – 6. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html

Kapittel 4: Permisjon og fravær

4.1 Permisjon

Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Det gis normalt ikke permisjon til feriereiser. Søknader om permisjon skal være begrunnet og innleveres i god tid. Fravær føres dersom det ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i forskriftens § 3-47.

Rektor avgjør om permisjon skal gis. Myndighet til å avgjøre permisjonssøknader kan delegeres til avdelingsleder.

Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak

4.2 Fravær

Fravær skal meldes så snart som mulig i løpet av første fraværsdag. Dersom eleven må forlate skolen pga sykdom eller andre årsaker, skal lærer eller kontaktlærer få beskjed. Skolen har rutiner for melding av fravær.

Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- og velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak.

På St. Svithun videregående skole gjelder følgende:

Dersom elever utelater å møte til undervisning over flere dager uten å ha fått innvilget permisjon eller at fraværet skyldes sykdom, kan elevens adferdskarakter settes ned.

Alt fravær skal i prinsippet føres på vitnemålet. Noe fravær kan likevel unntas fra fraværsføring. Eleven kan kreve at fravær på inntil 10 dager i opplæringsåret ikke skal føres på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

 1. helse- og velferdsgrunnar
 2. arbeid som tillitsvald
 3. politisk arbeid
 4. hjelpearbeid
 5. lovpålagt oppmøte
 6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Søknad til rektor med dokumentasjon leveres så langt det er mulig på forhånd. Det kreves legeattest som dokumentasjon for fravær av helsemessige grunner.

Sammenhengende enkeltfravær kan strykes fra og med fjerde dagen, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 - 47.

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-012.html

Et eventuelt avslag på slik søknad behandles som et enkeltvedtak.

Kapittel 5: Refsingstiltak ved brudd på ordensreglementet

Dersom eleven bryter ordensreglementet, kan skolen bruke ulike refsingstiltak. Skoleeier kan anmelde straffbare forhold til politiet.

5.1 Refsingstiltak uten klageadgang:
 • Anmerkning, muntlig/skriftlig advarsel fra lærer eller rektor
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • Erstatningsansvar
 • Beslag av ulovlige gjenstander
 • Midlertidig eller permanent klassebytte
 • Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen
 • Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter
 • Begrenset tilgang til eller utestengning fra skolens IKT-ressurser/nettverk for en angitt periode og omfang
 • Ved alvorlige enkeltsaker - Nedsatt karakter i atferd

 

5.2 Refsingstiltak med klageadgang
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen (rektor)
 • Bortvisning fra videregående skole for resten av skoleåret (fylkesrådmannen)
 • Tap av retten til videregående opplæring for elever som går i videregående opplæring (fylkesrådmannen)

 

Kapittel 6: Saksbehandling ved refsingstiltak

Før det treffes avgjørelse om refsing, blant annet om bortvising eller tap av rettigheter, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. Opplæringsloven § 3 – 7, siste ledd. http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#3-7

Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. Opplæringsloven § 3 – 8

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#3-7.

Ved refsingstiltak med klageadgang skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har da rettigheter i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV – VI i forvaltningsloven.

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Det skal også opplyses om muligheten til å be om at gjennomføringen utsettes, jf forvaltningsloven § 42.

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

 

Kapittel 7: Utfyllende retningslinjer

Skoleutvalget på den enkelte skole kan vedta utfyllende retningslinjer til denne forskriften.

Skolen skal ha rutiner for melding av fravær og behandlingsprosedyre for eventuell overtredelse av rusbestemmelsene.

Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og gjennomgås med dem så snart som praktisk mulig etter skolestart.

Del denne artikkelen på: