Eksamen

Fylkeskommunale retningslinjer for eksamen

Retningslinjene følger bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 3-25 til § 3-37

Retningslinjer ved Skriftlig eksamen for elever OG PRIVATISTER

Alle eksaminander (= elev/privatist som er oppe til eksamen) skal ha hvert sitt eksemplar avdisse retningslinjene og skal ha gjort seg kjent med dem før eksamen. Rektor ved eksamensskolen er ansvarlig for utlevering av retningslinjene.

Frammøte

Du må møte fram ved eksamenslokalet i god tid før prøven begynner.

For elever: Dersom du ikke møter opp til fastsatt tid uten å ha gyldig grunn, må du vente til neste ordinære eksamen med å gå opp i faget, og da som privatist.

Hjelpemidler

Skolen skal gi en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidlene du tror du har bruk for.

Legitimasjon

Privatister og elever vil på hver eksamen få et oppmøteark med personopplysninger og kode for faget. Privatister og elever skal legitimere seg og kvittere på arket.

Forholdene i eksamenslokalet

Du skal sette deg på tilvist plass. Eksamensvaktene skal kontrollere at du bare har med deg de hjelpemidlene som er tillatt. Mobiltelefoner (avslått), vesker o.l. må leveres inn. Husk å merke telefonen din. Du må ikke ha noen form for kommunikasjon med de andre eksaminandene, og du må ikke bruke elektronisk utstyr av noe slag med eller uten ørepropper. Du må kontrollere at du mottar riktig eksamensoppgave. Hvis du ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, må du henvende deg til eksamensvaktene.

Eksamenstid

Den tiden som er fastsatt for eksamen, er oppgitt på oppgavearket. Det blir også gitt muntlig beskjed om eksamenstiden.
Når tiden er ute, kan du få inntil 15 minutter til klargjøring og levering av besvarelsen.

Gjennomføring av eksamen
Eksamen kan gjennomføres på to måter:

  1. IKT-basert eksamen
  2. med papir (privatister)
1. IKT-basert eksamen.

Her følger du rutinen skolen har satt opp for gjennomføringen.

Du kan også se egen bruksanvisning* for kandidat/elev på Utdanningsdirektoratets sider: http://www.udir.no/Artikler/_Eksamen/Brukerveiledninger-IKT-basert-eksamen/

*Dersom skolen din har utarbeidet sin egen bruksanvisning vil du få informasjon om dette.

Hjelpemidler

All Internett- tilgang er stengt (med unntak av PGS) og forbudt å bruke. Vi minner også om at alle kommunikasjonsmidler er forbudt å bruke under eksamen. Misbruk vil bli behandlet som juks.

Levering av besvarelsen ved IKT-basert eksamen.

Når du skal levere besvarelsen, gir du beskjed til eksamensvaktene, og du følger rutinen som skolen har satt opp ved levering av IKT-basert eksamen.

Husk å sette inn heading på alle svararkene (eksaminandnummer, utdanningsprogram, fag/oppgavekode osv). Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering. Du må ikke merke noen svarark slik at du kan identifiseres.

2. Ved bruk av papir.

Alt papir som skal brukes ved eksamen, er merket med skolens navn og blir utlevert av eksamensvaktene. Eksamensvaktene leverer ut ekstra papir dersom du trenger det.

Du må bruke penn med blå eller svart skrift ved innføring av besvarelser som skrives for hånd. I oppgaver der det kreves grafisk framstilling, figurer, e.l., kan blyant og farger brukes. Eksamensvaktene kan hjelpe deg med å fylle ut headingen på svararkene (eksaminandnummer, utdanningsprogram, fag/oppgavekode osv). Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering. Du må ikke merke noen svarark slik at du kan identifiseres.

Når du skal levere besvarelsen din, gir du tegn om dette til eksamensvaktene. Svararkene skal ligge i nummerorden.

Dersom sykdom eller annen rimelig grunn til forsinkelse har hindret deg i å fullføre besvarelsen innenfor fastsatt tid, kan kladdeark vedlegges besvarelsen. I slike tilfeller skal skolen legge ved særskilt melding om dette. Sensorene kan da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen. Dersom du ellers ikke har fullført besvarelsen når eksamenstiden er slutt, kan du likevel velge å legge ved kladd. I slike tilfeller kan du ikke regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen.

Generelt for alle eksamener:

Du må ikke forlate eksamenslokalet før eksamensvakten har kontrollert at innleveringen er i orden.

Ved fusk eller forsøk på fusk kan eksamenen bli annullert. Rektor avgjør dette. Nærmere orientering om reaksjonsmåtene står i forskriften til opplæringslova § 3-37.

Hvis du ikke retter deg etter reglene for gjennomføring av eksamen, kan du bli bortvist fra eksamen av rektor.
Retningslinjer for særskilt tilrettelagt eksamen, utsatt eller ny eksamen er oppgitt i forskrift til opplæringslova § 3-33 til 3-35. Det er adgang til å klage på eksamen. § 5-9 i forskriften gir retningslinjer for klage på eksamensresultat ved skriftlig eksamen. Skolen skal også gi deg orientering om disse retningslinjene.