Ung Data - informasjon om undersøkelse

Ung Data

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Rogaland 2019.

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Rogaland, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Klikk på artikkelen for å lese mer.

UngData

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Rogaland mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at du logger deg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon
 • Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus - Vest Stavanger).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

 • Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Vest Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

Les mer om undersøkelsen her: www.ungdata.no

KONTAKTINFORMASJON
Kontaktperson i fylkeskommunen:
Seniorrådgiver i opplæringsavdelingen Elin Svendsen
tlf: 975 81 145, e-post: elin.svendsen@rogfk.no

Kontaktperson ved KoRus:
Rådgiver Sven Gustafsson
tlf: 942 05 590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no

Del denne artikkelen på: