Talenter mot toppen - en suksess!

Talenter mot toppen - en suksess!

Talenter mot toppen har etter fire års drift svart til samarbeidpartnernes forvetninger. UiS har på oppdrag fra Rogaland Idrettskrets evaluert TMT. Hovedfunnene i evalueringen er i hovedsak svært positive. Evalueringsrapporten trekker også fram utfordringer for den videre driften av konsteptet. 

Vi som arbeider med TMT til daglig, har allerede brettet opp ermene og begynt å iverksette noen av tiltakene som vi blir utfordret på. 

TMT evaulering

TMT er fundert på politisk vilje og vedtak i Rogaland fylkeskommune, og baserer seg på samarbeidsavtalen mellom RFK, OLT, RIK og St. Svithun vgs. De økonomiske rammene og god tilgang til anlegg ved og rundt skolen danner fundamentet for tilbudet.

Universitetet i Stavanger (UiS) har på bestilling fra Rogaland idrettskrets (RIK) i vår gjennomført en evaluering av Talenter Mot Toppen (TMT).

Evalueringsrapporten ble mottatt den 11. april 2014, dagen før påskeferien. Rapporten er hittil distribuert til Styret i RIK og operativ ledelse ved TMT.

Fokus etter påske har vært å forberde årets opptak, og rapporten er allerede tatt i bruk for å forbedre opptaket.

St. Svithun vgs har sammen med Olympiatoppen Sør-vest (OLT SV) og Rogaland idrettskrets gjennomført en todagers-samling på Sola 15-16 mai for å drøfte rapportens forslag til forbedringer, og utvikle en aksjonsliste.

Bakgrunn

Bakgrunnen for å gjennomføre en evaluering er at TMT-tilbudet fra oppstarten i 2010 har vokst fra en til tre klasser, og i tillegg høsten 2013 inkluderte yrkesfag på Jåttå vgs. Dette har medført ”voksesmerter”, og vi har derfor hatt et ønske om å la utenforstående gjøre en vurdering av situasjon og komme med forslag til forbedring . Samtidig er det en kjensgjerning at rammene for TMT ikke gir rom for en tilsvarende økning av administrative ressurser til oppgaver som koordinering, organisering, administrasjon og kommunikasjon.

Forløperen til undersøkelsen er vår egen evaluering mot avgangselevene fra første kull sommeren 2013.

Rapporten har intervjuet utøvere, foresatte, trenere, basistrenere, lærere, ledelsen ved skolen, Olympiatoppen og RIK.

Rapporten har ikke evaluert de sportslige resultatene. De aller fleste elevene har god sportslig utvikling. Så langt har 18 av TMT-elevene kvalifisert seg til internasjonale mesterskap. Se eget vedlegg.

Skoleresultatene er ikke omfattet av denne undersøkelsen. Skolen registrerer at tre av skolens beste elever sommeren 2013 gikk på TMT, og at TMT-elevene presterer over middels i forhold til skolens øvrige elever.

Det er hyggelig og viktig å legge merke til at samtlige kategorier av de som er intervjuet gir positive tilbakemeldinger på konseptet og gjennomføring. Dette viser at vi har lykkes med etableringen av TMT.

TMT har:

1. bidratt til å legge et bedre grunnlag for at elevene i større grad når internasjonale prestasjoner

2. gitt muligheten til å kunne kombinere toppidrettssatsing og utdanning

3. bidratt til å utvikle hele utøveren i henhold til Olympiatoppens plattform

4. bidratt til å skape en meget god prestasjonskultur på tvers av idrettene

5. bidratt til å beholde talentene i Rogaland

6. medført ønske fra særforbund om samarbeid rundt talentutvikling

I tillegg er det verdt å nevne at TMT svarer direkte i forhold til konklusjonene i rapporten ”Den Norske Toppidrettsmodellens del 1 – Kortreist kvalitet”.

TMT har følgende hovedutfordringer:

1. økonomiske og administrative ressurser i forhold til vekst

2. Samarbeid mellom aktørene

3. Internt og ekstern kommunikasjon

Rapporten har pekt på fire områder for forbedring:

1. Kommunikasjon

2. Ansvarsavklaring og profesjonalisering

3. Skolefaglige forbedringer

4. Struktur og økonomi

Kommunikasjon

· Vi skal lage” stillingsinstrukser” for hver enkelt, og kommunisere dette bedre.

· Samtlige kontraktsformularer gjennomgås. Flere parter skal signere kontrakter for å sikre forankring

· Vi skal tydeliggjøre vårt konsept i alle våre kommunikasjonskanaler

· Vi innfører Googledocs som pålagt verktøy for alle involverte, med ulikt tilgangsnivå

Ansvarsavklaring og profesjonalisering

· Vi videreutvikler allerede nå organisasjonskartet vårt, og skal bedre beskrive ansvarsområder og oppgaver for hver enkelt som er involvert i TMT

· Vi skal i enda større grad stille krav til deltakelse på koordineringsmøter og innføre konsekvens for mangelfullt oppmøte

· Pr i dag gir ikke økonomiske rammer handlingsrom for å imøtekomme alle gode innspill om kompetanseheving. Se punkt økonomi.

Skolefaglige forbedringer

· Vi skal bli flinkere til å gjenta våre budskap internt i organisasjonen. Noen slutter. Andre kommer til.

· Dette skal fanges bedre opp gjennom et årshjul hvor faste aktiviteter skal gjennomgås. Årshjulet skal gjøres elektronisk tilgjengelig for alle parter.

Summen av planlagte tiltak innenfor kommunikasjon og skolefaglige forbedringer skal øke kjennskap og kunnskap om TMT sine muligheter - og begrensninger - ut i fra de økonomiske rammene vi til enhver tid har. Samtidig som vi tydeliggjør rollefordelingen ytterligere.

Økonomi

Fylkeskommunen utgjør vårt økonomiske fundament. Vi ønsker å se etter muligheter for samarbeid med næringslivet og andre for å kunne gi TMT bedre økonomiske rammevilkår.

De økonomiske rammene er ikke tilstrekkelig dimensjonert i forhold til aktivitetsnivå.

Vi må fortsette å jobbe for å utvide disse.

Yrkesfag på Jåttå er på den ene siden svært positivt. Men det er ikke fulgt opp med midler. Vi har allerede redusert innsats til treningsleirer og støtte til utstyrspakker.

Hovedvalget i en låst ramme står da mellom å redusere antall idretter/utøvere og øke innsatsen for å administrer, organisere og kommunisere.

Dette skaper et dilemma rent skolepolitisk. TMT er under press og en reduksjon i antall idretter/elever kan slå negativt ut i forhold til vårt fundament.

Hovedkonklusjonen er at vi pr i dag må prioritere å jobbe for å følge opp de forbedringspunktene som vi kan få gjort noe med.

Det er verdt å nevne at enkelte av forslagene til forbedring er iverksatt umiddelbart. Først og fremst i forberedelse og gjennomføring av opptaket vi står midt oppe i.

Sola 16. Mai 2014

Øystein Hennig - Rektor St. Svithun vgs                           
Rune Røksund - Daglig leder, RIK         
Morten Eklund - Olympiatoppen Sør-Vest
Sigurd Støren - Avd.leder St. Svithun vgs                                          
Anne Brit S Sandberg - Talentansvarlig RIK

                       

Del denne artikkelen på: